MF-31单片机仿真器 DIY套件

优惠价140元/台          >>购买方法

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MF-31单片机仿真器 DIY套件 发货清单: 
  1.双面印刷电路板 一块
  2.配套元器件 一套
  3.仿真器监控CPU 一块
  4.通讯电缆 一条
  5.USB电源线 一条
  6.仿真插座及电缆 一套
  7.单片机爱好者程序光盘 一张
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

>>>MF-31单片机仿真器说明